Đăng nhập   
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Số 01
Số 02
Số 03
Số 04
Số 05+06
Số 07+08
Số 09
Số 10
Số 11
Số 12
Số 13
Số 14
Số 15
Số 16
Số 17
Số 18
Số 19
Số 20
Số 21
Số 22+23
Số 24
Số 25
Số 26
Số 27
Số 28
Số 29
Số 30
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐĂK NÔNG

 


Số: 18/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


             Gia Nghĩa, ngày 14 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bảng giá nhà xây mới,

tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 412/TTr-SXD ngày 30 tháng 6 năm 2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc tại tỉnh Đắk Nông” (Có bảng giá kèm theo).

Điều 2. Giá nhà xây dựng mới, tài sản vật kiến trúc trên áp dụng cho các trường hợp sau:

- Bồi thường thiệt hại về nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, tài sản vật kiến trúc;

- Làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở;

- Làm căn cứ để xác định giá trị nhà ở, nhà làm việc, nhà kho, tài sản vật kiến trúc của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước khi đánh giá giá trị tài sản, bàn giao để cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước;

- Làm căn cứ để định giá nhà, tài sản vật kiến trúc trong việc phục vụ công tác thi hành án, xét xử của Tòa án theo quy định của pháp luật;

- Xác định giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước để bán cho người đang thuê theo quy định của Nhà nước;

- Xác định giá tài sản cố định; làm cơ sở để quản lý hoạt động mua bán và kinh doanh nhà ở.

  Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Trường hợp các chính sách chế độ, giá vật liệu có sự thay đổi lớn dẫn đến có sự biến động tăng, giảm từ 20% trở lên so với đơn giá ghi trong bảng giá kèm theo Quyết định này thì liên ngành tính toán trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh hoặc sửa đổi cho phù hợp.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đăk Nông và Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc bổ sung Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 của UBND tỉnh Đăk Nông.

   Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Diễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Xem thông tin chi tiết

 

 

Quay lại  
  Trang tin điện tử Công báo tỉnh Đăk Nông

  © Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông

  ĐT: 0501.3544278         fax: 0501.3544279

  Email: congbaodaknong@gmail.com

  Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Đăk Nông" khi sử dụng thông tin từ website này.

  Thiết kế: Phòng Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông