Đăng nhập   
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Số 01
Số 02
Số 03
Số 04
Số 05
Số 06
Số 07
Số 08
Số 09
Số 10
Số 11
Số 12
Số 13
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐĂK NÔNG

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43/2010/QĐ-UBND

 

Gia Nghĩa, ngày 30 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2011.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường bỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/1/2010 của Liên bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về hướng dẫn, xây dựng, thẩm định, ban hành bản giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 23/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2367/TTr-TN&MT ngày 30/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2011”.

Điều 2. Giá đất quy định tại Điều 1 trên đây làm căn cứ để:

- Tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ;

- TÍnh tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để xác định giá trị tài sản của Doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá khởi điểm do UBND tỉnh quy định riêng và không được thấp hơn mức giá quy định tại Điều 1 quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND, ngày 29/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông và Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc điều chỉnh tên đoạn đường trong bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn huyện Krông Nô.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Diễn

 

 

       Xem thông tin chi tiết

 

 

Quay lại  
  Trang tin điện tử Công báo tỉnh Đăk Nông

  © Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông

  ĐT: 0501.3544278         fax: 0501.3544279

  Email: congbaodaknong@gmail.com

  Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Đăk Nông" khi sử dụng thông tin từ website này.

  Thiết kế: Phòng Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông