Đăng nhập   
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Số 01
Số 02
Số 03
Số 04
Số 05
Số 06
Số 07
Số 08
Số 09
Số 10
Số 11
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐẮK NÔNG

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/2011/QĐ-UBND

 

Đắk Nông, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về giá dịch vụ

 xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐắK NÔNG

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải, hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1693/TTr-SGTVT ngày 26/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

          Điều 2. Giao Sở Giao thông Vận tải triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều 1, Quyết định này.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, Ngành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

KT. CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bốn

 

 

       Xem thông tin chi tiết

 

 

Quay lại  
  Trang tin điện tử Công báo tỉnh Đăk Nông

  © Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông

  ĐT: 0501.3544278         fax: 0501.3544279

  Email: congbaodaknong@gmail.com

  Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Đăk Nông" khi sử dụng thông tin từ website này.

  Thiết kế: Phòng Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông